top of page
פעילות שטח

פעילי אסל"י מארגנים ומשתתפים בהפגנות במטרה להפיץ את מסרי הארגון וכתמיכה בנשים נפגעות אלימות. למשל, אנו מצטרפים להפגנות וצעדות בנושא המאבק באלימות מינית, אלימות כלפי נשים ולמען שוויון מגדרי, בפרט באירועים המתקיימים סביב יום האישה הבינלאומי (8 במארס) והיום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים (25 בנובמבר).

אנו מצטרפים גם להפגנות שמביעות תמיכה בנפגעות אלימות משום שחשוב לנו שגברים יתפסו את מקומם כבעלי ברית במאמץ למניעת אלימות מגדרית.

חלק גדול מפעילות השטח שלנו נעשה בשיתוף פעולה עם ארגונים-חברים.

כמו כן אנו מקימים דוכנים באירועים ציבוריים ומחלקים חומרי הסברה על חלקם של גברים במניעת אלימות כלפי נשים.

  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page